Hospitals start with: A B C D E H I J L M N O P Q R S U V W Z

Hôpital Civil - Charleroi

address:
Boulevard Paul Janson, 92, Charleroi,
Belgium
Phone:

071/92.13.11

Fax:

071/92.04.71